Kokkestipend

Siden 2017 har KokkeKarlas legat delt ut et stipend til en ung og lovende kvinnelig kokke, pålydene 50.000,- kroner. Matprisen og KokkeKarlas legat har siden 2019 samarbeidet om å delt ut Norges viktigste kokkestipend.

Legatet er opprettet etter ønske fra Karla Linhave Siverts og hennes arvinger, og skal tildeles en ung kvinnelig kokke, og på den måten fremme kokkefaget og kvinner i faget. Stipendet lyses ut på legatets og Matprisens facebookside, og tildeles under Matprisen.

Følgende kriterier legges til grunn:

1. Stipendet er etablert for å fremme unge kvinnelige kokker. Kokker som er opptatt av å fremme bærekraftige måltider, bruke norske råvarer og styrke norsk matkultur. Kokker som lar seg inspirere lokalt og internasjonalt, og som er gode representanter hva angår yrkesstolthet og yrkesglede.

2. Stipendet tildeles årlig til en ung kvinnelig kokke. Det skal legges vekt på faglig kompetanse og yrkesstolthet/yrkesglede. Dette bør vurderes i forhold til søkerens alder.

3. Stipendets størrelse fastsettes årlig av Kokkekarlas legats styre.

4. Stipendet tildeles etter innstilling fra Matprisens jury etter søknad. Ved stemmelikhet skal den faglige vurdering vektlegges.

5. Stipendet skal brukes til studier og kompetanseheving innen kokkefaget. Studiet skal være faglig rettet, med særlig vekt på den praktiske del av faget. Stipendiaten forplikter seg til å gi en enkel skriftlig rapport etter bruk av stipendet med bilder. Rapporten skal kunne offentliggjøres og brukes i legatets videre arbeid.

6. Søknad skal sendes Legatet innen utlyst søknadsfrist. Søknaden må inneholde beskrivelse av hvordan stipendet er tenkt brukt.

7. Nominasjonsforslag skal sendes Legatet innen utlyst søknadsfrist. Forslaget skal inneholde beskrivelse av kandidaten sett opp mot kriteriene som legges til grunn. Matprisens jury, samt legatets styre, kan anbefale interessante kandidater til stipendet.

Send søknaden din matprisen jurysekretær Peter Møller peter.moller@dbioinfo.no

 

 

.